Nu er der nyt vedrørende det sundhedsvidenskabelige fakultets byggeplaner i Universitetsparken. Universitets- og Bygningsstyrelsen har udbudt byggeriet af 10.400 nye kvadratmeter og ombygningen af 14.500 eksisterende kvadratmeter herunder vigtigst Bartholinbygningen ud mod Nørrebrogade. De skriver:

Overordnet består projektet af nybygning og renovering af forskningsfaciliteter til Faculty of Health Sciences,Institut for Biomedicin, Aarhus Universitet samt en helhedsplan for Institut for Biomedicin i Universitetsparken i Aarhus. Projektet omfatter forslag til:
Nybyggeri af ca. 8.300 m² laboratoriebygning, ca. 1.900 m² kælderareal og op til 2.100 m² underjordiskeanlæg, bl.a. stald og forbindelsesgange,
Renovering af ca. 3.500 m² laboratoriefaciliteter i bygning 1233 og 1234,
Renovering af ca. 11.000 m ² laboratoriefaciliteter og stalde i Bartholinbygningen og
Helhedplan for den kommende Aarhus Universitet Institut for Biomedicin med henblik på at skabelandskabelig sammenhæng og god logistik mellem instituttets nuværende og kommende bygninger iUniversitetsparken med Victor Albeck Bygningen som et socialt og repræsentativt element. Forskningsarealerne skal understøtte udviklingen af fremtidens forskningsmiljø og synergi på tværs af forskningsenhederne.

Link:

Universitets- og Bygningsstyrelsen

Tidligere indlæg:

Aarhus Universitet fremlægger ny struktur

Nyhedskilde: Building Supply

Det er ikke nogen nyhed, at den midtjyske professionshøjskole VIA University College ønsker at bygge sit nye campus for uddannelserne til lærer, pædagog, social rådgiver og inden for offentlig administration på Ceres-grunden, men hvad nyt er, at professionshøjskolen nu har indgået aftale med udvikleren og entreprenøren A. Enggaard om byggeriet. A. Enggaard indgik selv tidligere i år en betinget salgsaftale med Royal Unibrew om køb af Ceres-grunden i optioner.

Arkitema har tegnet den nye campus i centrum af Aarhus, der spreder sig over i alt 6 bygninger, som sluttes sammen ved hjælp af gangbroer i flere etager. Den indgåede aftaler betyder, at et meget stort område på Ceres-grunden allerede er forhandlet på plads, hvorfor udviklingen af Ceres-grunden sagtens kan gå stærkt, når først lokalplanen godkendes hen over sensommeren/efteråret.

Hvornår byggeriet går i gang, og hvad det kommer til at koste er ikke offentliggjort, men Campus Aarhus C, som det er døbt, kommer fra januar 2015 til at få 5.500 studerende. Formand for VIAs bestyrelse, Johannes Flensted-Jensen, udtaler:

”I forhold til de første tidsplaner for projektet, hvor vi skulle flytte ind allerede i 2014, var forløbet meget presset. Med den fastlagte dato for overtagelse har vi fået et halvt år mere til den første meget vigtige del af forløbet, hvor en lang række arbejdsgrupper i VIA drøfter, hvordan campus skal designes på den helt rigtige måde for at tilgodese vores studerende bedst muligt. Vi brugte samme proces i planlægningen af vores campusbyggeri på Hedeagervej i Aarhus N, som vi åbner efter sommerferien.”

En anden vigtig detalje er, at flytningen af læreruddannelsen fra betyder at Aarhus Universitet kan overtage ejendommen og bygge nyt i forlængelse af det kommende højhus på Lille Barnow-grunden.

Links:

Aftale på plads for VIAs campus på Ceresgrunden af VIA University College

A. Enggaard

Arkitema

Tidligere indlæg:

VIA med planer om et Campus Århus C, 1. november 2010

Foto: Poul Ib Henriksen

Så oprandt dagen hvor Aarhus Universitets nye struktur og organisering blev fremlagt. Rektors præsentation kunne følges via livetransmission på universitetets website fra kl. 14.30.

Herunder følger uddrag af dokumentet “Bilag for hovedområder”, hvor bl.a. de konkrete geografiske og bygningsmæssige forhold berøres. Fusionsprocessen gør, at campus i Aarhus bliver markant forstærket på trods af, AU fremover skal drive universitetsvirksomhed i København på Campus Emdrup. De følgende citater tager udgangspunkt i Campus Aarhus, og forholder sig ikke til omrokeringer fra en lokation til en anden lokation, hvor begge steder er uden for Aarhus. Deslige tager de også udgangspunkt i kun nye udviklinger siden mit sidste indlæg om AU.

De fire nye hovedområder planlægges fysisk i kort og mellemlang sigte på følgende måder i Aarhus:

Science and Technology

De væsentligste aktiviteter fra Silkeborg, Kalø, Flakkebjerg, Årslev og nogle aktiviteter fra Foulum flyttes til Campus Aarhus, hvor der foretages nybyggeri i betydeligt omfang. Dette gælder i mindre omfang i Universitetsparken, og i betydeligt omfang på Katrinebjerg i umiddelbar nærhed af de centrale dele af Campus.
Overflytningen fra Silkeborg, Kalø og Flakkebjerg forventes at ske om fire-fem år, mens overflytningen fra Årslev forventes at ske efter tre-fire år.

Arts

Der forventes på kort og mellemlangt sigt flyttet aktiviteter fra Emdrup til Aarhus i et endnu ikke fastlagt omfang.

Health

Imidlertid forestår på kort sigt renovering (8.000 m2.) og nybyggeri i Universitetsparken på 8-10.000 m2 til brug for Institut for Biomedicin. Nybyggeriet, der også indeholder nybyggede og udvidede små-dyrsfaciliteter, placeres i området omkring Vennelyst Boulevard på det areal, der i dag rummer bygning 1090/Officersbygningen. Byggeriet finansieres delvist af UniLab-puljen, og de nye arealer skønnes at være til rådighed for de biomedicinske aktiviteter ved fakultetet om fire til seks år.
Det øgede optag af studerende på en række uddannelser (f.eks. mol-med, lægelig kandidatuddannelse, og en række uddannelser indenfor folkesundhed) og stigning i optaget af ph.d.-studerende vil  også over de kommende år udgøre en universitær kerneaktivitet, der vil skabe behov for arealmæssig udvidelse. For at honorere dette behov ønskes bygningskomplekserne 1160/Fysiologi og 1180/Biofysik opretholdt.

og

I 2010 tilflød en bevilling fra Finansministeriet til Region Midtjylland på 6,35 mia. kr. til realisering af det nye Aarhus Universitetshospital i Skejby. Strukturen for det nye Aarhus Universitetshospital er, at de kliniske universitetsafdelinger fra det nuværende Aarhus Universitetshospital samles i fem centre, der hver består af et varierende antal enheder/afdelinger. I centrene vil der, ud over arealer til de kliniske funktioner på hospitalet, være afsat 19.000 m² til universitetsaktiviteter (forskning og undervisning). Der er endvidere ambitiøse planer om at bygge et 28.000 m² stort CORE-center (Center Of Research and Education) til universitetsrelaterede aktiviteter i hjertet af det nye Aarhus Universitetshospital. Corecenterets aktiviteter planlægges udført i tæt samarbejde med de øvrige universitetsrelaterede aktiviteter ved hospitalet, de kliniske funktioner og et udbygget samarbejde med erhvervslivet og industrien. CORE-centeret er endnu kun delvist finansieret, og fundraising til udbygning af centeret i sin fulde skala er lige nu i gang. Der er endvidere planlagt og finansieret en ‘fase 1 trial unit’ til lægemiddelafprøvning i umiddelbar nærhed af det kommende Akutcenter. Der stiles imod en færdiggørelse af hele byggeriet i 2020. Der pågår endvidere en renovering og udbygning af stordyrsforsøgs-faciliteterne ved Påskehøjgård med et endeligt totalareal på 1.450 m². Dette arbejde forventes færdiggjort medio 2012.

Business and Social Sciences

Dvs. Business and Social Sciences overtager bygningerne 1328 og 1410-15, som i dag benyttes til forsknings- og undervisningsaktiviteter ved Arts. Department of Business Communication flytter til Nobelparken, og Business and Social Sciences afgiver de resterende lejemål i Nobelparken og i SAHVA-bygningen til Arts. Business and Social Sciences fraflytter endvidere lejemålene i Frichshuset, Haslegården, Finlandsgade og Trøjborg.

og

Business and Social Sciences forventer i sommeren 2012 at ibrugtage den nye S-bygning på Fuglesangs Allé, hvori der blandt andet vil blive indrettet studenterfaciliteter. I den forbindelse forventer hovedområdet at kunne fraflytte lokalerne på Trøjborg, herunder de lokaler som i dag er indrettet til studenterarbejdspladser.

Et vigtigt forhold ved AU er, at universitetet historisk har været samlokaliseret i én campus. AAU, SDU og KU opererer alle med flere campusser, hvor i mod AU havde op til fusionerne i 2007 kun campus i Universitetsparken. Denne arkitektoniske og strukturelle idé forbryder man sig mod med oprettelsen af et to-campus universitet, og det er ikke mindst en fortælling med markedsføringsværdi, man mister. Det at man havde et fysisk samlet universitet i modsætning til et fragmenteret og dermed skaber et universitetslandskab (så at sige). Campus Aarhus vokser kraftigt i de kommende år, men Aarhus universitet mister med fastholdelsen af Campus Emdrup samtidig også en fortælling.

Dokument:

Bilag til hovedområderne

Rektoratet ved Aarhus Universitet har i deres nyhedsbrev nr. 12/2010 udgivet et prospekt vedrørende højhusbyggeriet på Lille Barnow-grunden. Helt overordnet beskriver prospektet visionerne for højhuset, og afslører derfor ikke konkrete oplysninger om selve bygningen, hvilket er forståeligt så tidligt i processen. Netop processen afsløres der dog detaljer om, da der gives en tidsplan over processen mod det færdige byggeri, hvor selve byggearbejdet vil starte i 2012 og slutte i 2016. Næste år vil vinderen af den kommende arkitektkonkurrence afsløres, hvilket vel må siges at være det mest interessante omkring højhuset, ind til det står færdigt.

Mediernes dækning:

Fuld gang i højhusbyggeri af UNIvers (AUs campusavis)