Anlæg og drift af byggepladsen ved Det Nye Universitetshospital i Skejby er nu sendt i udbud, og markerer dermed projektets første udbud men langt fra sidste. Det estimeres at op mod 50 entreprenører skal arbejde på projektet ind til 2019, hvor den enorme hospitalsudvidelse forventes færdig. Byggepladsen skal have kapacitet til 1.200 arbejdere og rumme to sideløbende byggespor, hvor det forventes at der opføres 1.500-2.000 kvm hver måned.

Næste udbud er byggemodning, der sendes i udbud i juli 2011. Alle udbud kan læses og skal indsendes digitalt på www.eu-supply.com.

Pressemeddelelse:

Prækvalifikation af Byggepladsernes fællesfaciliteter af Projektafdelingen for DNU

På byrådsmødet i går blev lokalplanen for den ny Herredsvej som forberedelse af infrastrukturen til Det Nye Universitetshospital 1. behandlet og sendt i offentlig høring.

Dokument:

Lokalplan 888

Cereshaven bevares og udvikles

På samme byrådsmøde blev også lokalplanen for Ceresgrunden 1. behandlet og sendt i offentlig høring. En ny lokalplan for området blev nødvendiggjort i 2008, da bryggerikoncernen Royal Unibrew valgte at lukke Ceres-bryggeriet i Aarhus’ indre by. De betragtelige værdier gemt i bryggeriets centrale placering skal derfor nu kapitaliseres af Royal Unibrew.

De historiske aner for Ceres går tilbage til 1856, men bryggeriet lever dog videre både i kraft af Ceres Top og Royal-ølmærkerne, som nu brygges i Fakse, hvor hovedsædet også ligger. Royal unibrew forventer at tjene mellem 600-900 mio. kroner for salget af bryggerigrunden, som der er indgået optionsaftale med A. Enggaard om.

De vigtigste forhold i lokalplanen er:

– “Jydske Palæ” og en administrationsbygning bevares.

– Bebyggelserne terrasseres fra 3-8 etager.

– 18 etagers højhus i det sydvestlige hjørne.

– Lokalplanen tillader at området benyttes til boliger (Mindst 35%), erhverv, museum, offentlige formål og uddannelse.

Dokument:

– Lokalplan 892

Som jeg tidligere har berettet, arbejder det sundhedsvidenskabelige fakultet (Health) ved Aarhus Universitet med at etablere et forsknings- og uddannelsescenter i Det Nye Universitetshospital. Stedet får den engelske titel Center for Research and Education, der forkortes CORE, hvor førstnævnte beskriver hvad centret er, beskriver forkortelsen hvor centret er. Det er nemlig meningen CORE skal placeres i Forum dvs. tårnet i DNU-projektet, og bliver dermed “kernen” i hospitalets struktur.

I øjeblikket arbejdes der med at finde den fornødne finansiering på ca. 500 mio. kroner, hvilket Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S forventes at bidrage med. Dekan for Health Allan Flyvbjerg udtaler:

“Udviklingen af nye teknologier og samarbejdet med industrien er som regel adskilt i to forskellige klumper, men her vil vi gerne have et samarbejde midt i hjertet af sygehuset.”

“Det bliver en nyskabelse i Europa, at man har udvikling af løsninger, der kommer det omgivende samfund, patienter, sygehuset og universitetet til gode, så tæt integreret, at man ikke ved, hvad der er højre og venstre hånd.”

Selvom der på dette stadie ikke er meget nyt at berette, så er det betryggende at få bekræftet, at der stadig arbejdes aktivt videre med højhusdelen i DNU-projektet. Man kunne frygte det modsatte som følge af projektets økonomiske nedskæringer.

Artikel:

Banebrydende Skejby-center på vej af JP Aarhus

På byrådsmødet i dag blev lokalplanen for Det Nye Universitetshospital i Skejby vedtaget. Lad os så få de 6,4 mia. kr. ud og arbejde!

Dokument:

Lokalplan 887

Kilde: Rådgivergruppen DNU

Ekstra Bladet bringer i dag nyheden om, at Region Midtjylland har spildt 250 mio. kroner på rådgivning til DNU-byggeriet, hvilket ikke stemmer overens med virkeligheden. Altså når Region Midtjylland får at vide, de modtager ca. 3 mia. kroner mindre til DNU, så begynder de jo ikke forfra med at projektere DNU i stedet tilpasser de den eksisterende rådgivning til det mindre beløb. Det kan enhver sige sig selv, men det typiske er jo at Ekstra Bladet og BT mangler denne normale kognitive funktion. Så de 250 mio. kroner der øjensynligt er spildt på rådgivning er altså i en verden uden tabloidaviser kun 25 mio. kroner.  Regionsrådsformand Bent Hansens udlægning af situationen:

Rådgivningsudgifter er ikke spildt

Rådgivningsudgifterne kommer Det Nye Universitetshospital i Skejby til gode. Hospitalet bliver mindre end først planlagt, men langt størstedelen rådgivningen indgår i det projekt, som nu er tegnet. 

– Ekstra Bladet citerer mig i dag for, at Region Midtjylland har brugt flere end 200 mio. kr. på at lave en byggeplan til ingen verdens nytte. Det har intet på sig. Vi får god nytte af langt den største del af de udgifter, vi har haft til planlægning, siger Bent Hansen, regionsrådsformand i Region Midtjylland.

Det er fx arbejdet vedr. helhedsplan, skitseprojekt, typiseret byggeri, byggemodning, myndighedsgodkendelse, standardrum, der fortsat kommer projektet til gode.

Reduktionerne i projektet har medført et forbrug på rådgivere i størrelsesordenen ca. 25 mio. kr., som kan betragtes som spildt. Dette spild medfører, at der sker reduktioner i projektet, men har intet at gøre med driften af hospitalerne i regionen, og medfører derfor ikke, at der sker fyringer af personale på hospitalerne.

Ekstra Bladets artikel nævner, at to medlemmer af projektledelsen er blevet fyret. Det er ikke korrekt. Det er i sommer sket en udskiftning i projektledelsen, idet den ene er gået på pension, mens den andet fortsat er tilknyttet projektet.

– Det sygehus, vi får, er i høj grad et sygehus, som det vi hidtil har planlagt. Det bliver ikke så stort som håbet, og på nogle områder bliver vi også nødt til at vælge løsninger, som ikke er så gode som det oprindeligt planlagte. F.eks. ved at der ikke er midler til en forsyningsby tæt på sygehuset, og her skal vi så finde en anden måde at gøre tingene på, siger Bent Hansen.

Dermed ikke sagt at DNU ikke vil blive en byggeskandale, for det vil projektet. Ekstra Bladet var bare for tidligt ude og på et usandt grundlag.

Artikler:

Pengene er ikke spildt af Region Midtjylland

Kvart milliard spildt i ny sygehusskandale af Ekstra Bladet

Der er desværre ingen visualisationer af selve arkitekturen i det nu offentliggjorte lokalplanforslag for Det Nye Universitetshospital, men der er dog en række forskellige plantegninger over grunden. Jeg må sige, at plantegningerne er noget af det mest geniale, jeg har set længe i særlig grad, fordi planen formår at skabe sammenhæng med den meget tætte bebyggelse. Et vejsystem indkapsler hospitalsbygningerne, der gradvist stiger i højde ind mod midten, hvor der placeres et 100 m højhus på 25 etager.

Desværre er der ikke milliarder nok til at realisere hele planen, i hvert fald i første omgang, og det betyder bl.a. at forsyningsbyen er skåret væk. Et positivt aspekt ved lokalplanen er dog, at den ser ud til at inkludere en udvidelse af Incuba Science Park i en op til 8-etager stor bygning til højre for de eksisterende.

De Konservative har følgende mindretalsudtalelse knyttet til lokalplanforslaget:

“Det Konservative Folkepartis byrådsgruppe støtter visionen om det nye sygehus. Det udvidede sygehus vil være en væsentlig styrke for den danske sundhedssektor i almindelighed og for Århus i særdeleshed. Det Konservative Folkepartis byrådsgruppe finder det vigtigt, at erhvervelsen af arealerne i forbindelse med lokalplan 887 er sket på ordentlig vis. Det Konservative Folkepartis byrådsgruppe forudsætter, at de arealer, der er eksproprieret til sygehusformål og forskerpark, anvendes hertil og ikke til andet”. Dansk Folkepartis byrådsgruppe kunne tilslutte sig ovenstående mindretalsudtalelse.

Lokalplanens formål defineres med disse ord, og jeg har svært ved at se, hvilke problemer bl.a. en daginstitution for de mange børn, hvis mødre og fædre vil få deres arbejdsplads i Skejby, skaber:

Lokalplanområdet udlægges til offentligt formål, herunder sygehus og sygehusrelaterede formål med bl.a. redningsstation, forskerpark og forskerrelaterede aktiviteter. Herunder gives der mulighed for at etablere serviceerhverv, patienthotel, daginstitution, parkering og grønne landskaber.

Link:

Lokalplan 887

…bliver en spændende dag. Hvorfor?

  • Byrådet skal 1. behandle Bestseller på De Bynære Havnearealer. Godkendt og sendt i offentlig høring.
  • Byrådet skal 1. behandle ungdomsboligerne på De Bynære Havnearealer. Godkendt og sendt i offentlig høring.
  • Byrådet skal 1. behandle Det Nye Universitetshospital i Skejby. Godkendt og sendt i offentlig høring.
  • Byrådet skal 2. behandle kulturcenter (moské) på Sintrupvej i Brabrand. Sendt til behandling i Teknisk Udvalg.

men vigtigst:

  • Byrådet skal 2. behandle højhuset Sky Tower på 115 m i Skejby, og hvis lokalplanen vedtages, kan byggeriet principielt set derefter begynde. Hvorvidt højhuset så rent faktisk kommer til at blive opført inden for den nærmeste fremtid er dog lettere usandsynligt. Jeg vil dog hylde de menneskelige værdier dumdristighed og risikovillighed! Lokalplanen er vedtaget.

– Århus Stiftstidende liveblogger fra byrådsmødet

Tilsagnet om de 6,426 milliarder kroner er blevet endeligt bevilget af regeringen til byggeriet af Det Nye Universitetshospital i Skejby. Dermed er det nye hospital en realitet omend i en mindre skala end oprindeligt planlagt af Region Midtjylland. DNU kommer med tilsagnet til at få færre kvadratmeter end de fire nuværende hospitalsmatrikler i Århus. Her er nyheden på DNU’s website:

Regeringen har meddelt Region Midtjylland, at den tilslutter sig en indstilling fra det Ekspertpanelet, som vurderer alle de nye hospitalsprojekter i Danmark, og meddeler dermed et tilsagn om 6,426 mia. kroner til DNU-projektet fra Regeringens Kvalitetsfond.

Ekspertpanelet har i sin indstilling til Regeringen lagt vægt på, at DNU kan realisere en betydelig forbedret patientbehandling og at Det Nye Universitetshospital fremover vil få central betydning for både Region Midtjylland og for den højt specialiserede behandling i Danmark generelt.

Desuden lægger Udvalget vægt på, at DNU etableres som et forandringsprojekt for nye veje til tilrettelæggelse af arbejdsgange, kapacitetsudnyttelse, logistik og patientforløb.

Regeringen er også enig med Ekspertpanelet i, at der er behov for et stærkt fokus på Regionens risikostyring af projektet i hele projektperioden, fordi der er tale om et meget stort byggeprojekt med en enorm kompleksitet.

– I projektafdelingen er vi meget glade for at få den her melding, så vi nu kan komme rigtigt i gang med det videre planlægningsarbejde. At vores ansøgning er blevet godkendt af Regeringen har fjernet noget af den usikkerhed, der har præget projektet i de seneste måneder, siger projektdirektør Frank Skriver Mikkelsen.

I løbet af efteråret 2010 vil der blive udarbejdet en detalieret tidsplan for afholdelsen af projektets udgifter, sådan at der kan lægges en plan for udbetalingen af pengene fra Kvalitetsfonden.

Brevet til Region Midtjylland med det endelige tilsagn på 6,426 mia. kroner er underskrevet indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder (V).

Mediernes dækning:

Penge på vej til supersygehus af JP Århus

Penge til megahospital fundet af Århus Stiftstidende

Gigantisk byggeprojekt i Århus vedtaget af epn.dk

Nu ruller milliarderne til universitetshospital af Building Supply

 
I dagens udgave af JPÅrhus har Danmarks indenrigs- og sundhedsminister, Bertel Haarder, skrevet et indlæg, hvor i han fastslår, at byggeriet af Det Nye Universitetshospital som udvidelse af det eksisterende i Skejby, ikke vil få tilført flere midler end de allerede fastlagte 6,35 mia. kroner. Denne kommentar nedskyder Region Midtjyllands forhåbninger, om at regeringen ville bevilge de ekstra penge, som regeringens ekspertudvalg i april måned ikke har villet. Region Midtjylland, kommunen og de østjyske oppositionspolitikere i folketinget har forsøgt at lægge pres på regeringen, for at få udvidet tilsagnet fra 6,35 mia. kroner til 8,96 mia kroner, men det fremstår nu klart at det nedskalerede projekt på 8,96 mia. kroner fra 13,3 mia kroner kommer til at blive nedskaleret igen til de førnævnte 6,35 mia. kroner. I denne omgang lader det ikke til at kvm-tallet bliver mindsket som sidst, men at budgettet får reduceret byggemodningsudgifterne til ekspertpanelets estimater, indkøb af nyt udstyr bliver udskudt og de afsatte penge til uforudsete udgifter bliver fjernet fra budgettet. Dermed kan vi formentlig se frem til at DNU bliver en ny byggeskandale for det offentlige.

Mediernes dækning:

– Minister: Ikke mere til sygehus af JPÅrhus