Samarbejdsaftalen med DSB og Steen & Strøm Danmark blev i dag tiltrådt af magistraten, så det videre forløb med udarbejdelsen af en helhedsplan for området ved rutebilstationen og den ny busterminal kan nu fortsætte.

Tidsplan for projektet med fremhævelse af vigtige:

Afklaring med Banedanmark med henblik på nødvendige tilladelser

Juni 2011 behandler Aarhus Byråd indstilling om samarbejdsaftalen

Juli 2011 gennemføres prækvalifikation

August 2011 udvælges de firmaer, der skal deltage i de parallelle opdrag

August 2011 igangsættes de parallelle opdrag, og forslag til helhedsplan afleveres til opdragsgiverne

November 2011 foretages en bedømmelse af de indkomne forslag til helhedsplan

December og januar 2012 afsættes til justering og bearbejdning af det eller de forslag, der skal lægges til grund for lokalplan

Februar 2012 behandler Aarhus Byråd forslag til helhedsplan

Februar til december 2012 lokalplanlægning gennemføres

VVM-screening gennemføres parallelt med lokalplan

April – maj 2012 gennemføres offentlig høring

Juni 2012 behandler Aarhus Byråd offentlig høring

Januar 2013 vedtagelse af nyt plangrundlag for Områdets udbygning

Grundlaget for parallelopdragene linker jeg til nederst, og er meget interessant læsning, da der i grundlaget gives indikationer på, hvordan en fremtidig inddragelse af området til byomdannelse vil se ud. Jeg har her udvalgt nogle få centrale elementer. Det bemærkes, at alle DSBs bygninger ved rutebilstationen gives tilladelse til nedrivning, hvis parallelopdraget forudsætter det. Enkelte bygninger har høj bevaringsværdi. Personligt mener jeg, det ville være en skam, hvis DSBs administrationsbygning ud mod Spanien ikke blev bevaret. Muligheden for højere bebyggelse tillades af kommunen:

At der i bydelen kan opføres byggeri med en bebyggelsesprocent på mellem 175 og 250, som afspejler den centrale beliggenhed, men at der ikke på forhånd afvises en højere bebyggelsesprocent, hvis forslaget til helhedsplanen tilsigter det.

Det er en meget interessant tanke, da et muligt højhus som nabo til “Højhus Værkmestergade” vil kunne skabe en portal, der markerer letbanens bevægelse ind i De Bynære Havnearealer og omvendt mod Hovedbanegården.

Jeg har meget hurtigt og meget uprofessionelt stykket en illustration af den højhusklynge, der gradvist fremstår tydeligere og tydeligere i et bånd fra KPMG-huset til Europaplads, sammen herunder. Mit ønsker er, at helhedsplanen for den gamle rutebilstation tager “højde” for højhusklyngen og udbygger højhusklyngen ved at give mulighed for et højhus ud mod Spanien som nabo til “Højhus Værkmestergade”. Det er også den mest realistisk placering i forhold til skyggegener for boligerne ved Ny Banegårdsgade.

Links:

Magistratens behandling af Sag 3

Grundlag for det parallele opdrag

Som annonceret var der d. 28. maj Åbent Hus på byggeriet af Godsbanen med et stort fremmøde til følge. Den tidligere så vigtige godsbanegård i eksporten og importen af gods er med tiden blevet udkonkurreret af lastbilerne og motorvejene, hvorfor den nu omdannes til kulturinstitution. Et langt fra ukendt fænomen for gamle industribygninger.

Med de kæmpe investeringer i aarhusiansk kultur, som der bliver foretaget i disse år med bl.a. Godsbanen, Multimediehuset, Your Rainbow Panorama og Moesgård Museum så burde, ja så burde, Aarhus få titlen som Europæisk Kulturhovedstad i 2017. Det afgøres til næste år, hvor Sønderborg er eneste konkurrent. Som født sønderjyde, må jeg erkende, at Sønderborg hverken i forhold til kultur, økonomien bag eller hotelkapacitet, som der i Aarhus investeres ganske betragteligt i, har forudsætningerne for at løfte opgaven. Det burde ikke være sandsynligt at Aarhus taber titlen, men da jeg har meget lidt tiltro til Aarhus Kommunes evne til at tiltrække store events og kulturbegivenheder, så er det desværre en mulighed. Ikke mindst fordi Sønderborg har et trumfkort, der hedder grænsesamarbejde. Det var dog lidt en detour fra byggeriet af Godsbanen.

Det blev nævnt, at Godsbanen forventes færdig til februar 2012. Der blev også talt om den akse, der går fra rådhuset gennem Scandinavian Congress Center og som ender ganske uspektakulært på godsbanearealerne. Idéen er at få indtænkt Godsbanen og dermed fuldendt aksen i fremtiden.

Jeg fik hilst på Leif, som selv skriver en spændende blog om sit liv i Aarhus, hvilket var dejligt at få sat ansigt på en fast læser og kommentator.

LÆS MERE

Ejendomsselskabet Bricks har fået nyt website, så man ikke længere mødes med klubmusik ved hvert besøg, men det er dog ikke det eneste gode. I samarbejde med C. F. Møller arbejder de i øjeblikket med projektudvikling af ejendommen for DSBs sidste værkstedsfaciliteter i Værkmestergade, som Bricks købte sidste år. En visualisering fra dette arbejde kan nu ses på deres nye website.

Link:

Bricks

Langt om længe er den nordlige bastion, der kommer til at rumme et videns- og uddannelsescenter for energiteknologi, parat til at gå under konstruktion. Det sker på mandag d. 30. maj, og byggeriet vil strække sig tre år frem. Når Navitas’ 38.000 kvadratmeter står færdig, vil Ingeniørhøjskolen, Maskinmesterskolen og Incuba Science Park flytte ind.

De seneste dage har store mængder spuns været opbevaret på kajen ved Navitas, og over de næste 4-5 måneder vil en 700 meter lang spunsvæg med 18 meters dybde blive etableret i havnen. Kammeret, som etableres, skal fyldes med 60.000 kubikmeter jord, hvorefter selve byggeriet kan gå i gang. Store jordbunker opbevares på nabogrunden, hvor Bestseller graver ud til byggeriet af deres nye domicil, så synergieffekter kan høstes, hvis jorden blot skal transporteres til Navitas. Det er dog ren spekulation fra min side.

Projektchef Mogens Hansen udtaler om udfordringerne i beregningen og byggeriet af Navitas:

“Det er et komplekst anlægsarbejde, der starter nu. Det skyldes dels, at funderingsarbejderne skal udføres under påvirkning af et stort grundvandstryk, dels at undergrunden i Østjylland består af tertiært ler. Det kræver nogle avancerede beregningsmodeller at beskrive og forudsige, hvordan jorden vil opføre sig i samspil med konstruktionerne.”

Aarhus Kommune deltager som medbygherre på projektet med et underjordisk parkeringsanlæg til 450 biler. Kommunen finansierer ligeledes det sydlige trappeanlæg, der skaber en sammenhæng med vandet og Urban Mediaspace-projektet, der har første spadestik d. 8. juni.

Ny facade

Kjaer & Richter vandt sammen med Christensen & Co., Marianne Levinsen Landskab, Pihl, og Alectia konkurrencen om Navitas for et år siden nærmere bestemt d. 20. maj 2010. Konsortiet har nu viderebearbejdet deres vinderforslag drastisk, så Navitas får en anden facade end oprindelig tiltænkt. Facaden bliver sort og hvid, men bevarer de karakteristiske horisontale lag, der nu fremstår mere eksplicitte og brydes af små rektangler. Hvilken skam! Bygningen ligner efterhånden snarere en ordinær kontorbygning.

Navitas forventes færdig i 2014, hvor 2.500 studerende, undervisere og forskere får deres daglige gang.

Pressemeddelelse:

Nu vokser Aarhus ud i havet

På magistratsmødet i går blev lokalplanen for det kommende højhus i Værkmestergade tiltrådt, hvilket betyder Byrådet kan 1. behandle lokalplanen på sit byrådsmøde onsdag d. 11/5. Kommunen havde modtaget høringssvar fra Naturstyrelsen og fire af havnens produktionsvirksomheder vedrørende luftforurening, som nu er blevet taget højde for i lokalplanen. De øverste etager af højhuset bliver lufttætte og udluftningen placeres i en højde, så skorstenene fra havnens virksomheder ikke påvirker indeklimaet. Det betyder, at højhusets teknik er flyttet fra øverste etage til 8. etage, som nu bryder med facadens sirlige etageopdeling. Kønt er det umiddelbart ikke.

Otte privatpersoner havde valgt at indgive høringssvar, hvor af to var udlandsaarhusianere. Blot en enkelt af de indkomne høringssvar var negativ, mens syv var positive. Det er sådan set meget interessant, da det på mange måder illustrerer befolkningens forhold til højhuse. Højhus Værkmestergade er placeret i et nærområde, hvor der er baneterræn og erhverv men ingen umiddelbare boliger. Med kun et negativt høringssvar synes modstanden derfor ikke at antage en principiel karakter, men kun være et spørgsmål om skygge- og udsigtsforhold.

Målet med at bygge et højhus på dette sted er, at skabe en fortætning af byen og samtidig markere den nye bydel, der er vokset op omkring centralværkstederne. Et højhus til cityformål på denne placering drager fordel af den stationsnære beliggenhed, og placeringen er desuden med til at markere krydset mellem Værkmestergade og Spanien, som trafikalt fungerer som en vigtig forbindelse i byen.Højhuset forventes at stå færdig i 2013, og der er allerede indgået aftaler med følgende lejere: Comwell med et konferencehotel samt kontorer til Deloitte, Bech-Bruun og HL Ejendomme. Der opføres også en enkelt penthouselejlighed, hvor ejendomsinvestoren Hans Lorenzen skal bo. Arkitema har tegnet højhuset, der opføres af KPC med finansiering af Hans Lorenzen, HL Ejendomme. De to skiver i højhusets struktur får henholdsvis 25 og 24 etager, og det højeste punkt bliver 94 m, og overgås derfor lige akkurat af Aarhus Domkirkes 96 m, som Aarhus’ højeste bygning. I alt tillades byggeri på 28.650 kvm, og matriklen får dermed en bebyggelsesprocent på 442%.

Højhuset opføres i stål, zink, aluminium og glas, hvorimod højhusets base opføres i betonelementer, natursten og pudsede og malede flader og sokler. Solceller indgår i højhusets facade, der gør at kravene til energiklasse 2015 opfyldes. Solcellerne er også årsagen til højhusets sorte facade.

Uddrag af lokalplanen:

Bebyggelsen består af en base, der dækker det meste af grunden og optager terrænstigningen fra Spanien til Værkmestergades niveau langs banen. I basen og den lave bygningsdel indgår indgange, restaurant- og kongresfaciliteter, parkering og depoter. Basen er imod Spanien udformet som et beplantet trappeanlæg, der skal indbyde til offentligt ophold og fodgængertrafik i området. Oven på basen består byggeriet af et højhus udformet som to slanke skiver sammenbygget omkring en tilbagetrukket mellembygning. Den nordligste højhusskive er forskudt i forhold til den sydlige skive og er en etage højere med henblik på at opnå et slankt og dynamisk udtryk af bygningskomplekset.

Der er indgået aftale med bygherren og grundejeren om bekostning af infrastrukturanlæg i form af:

  • Udførelse af venstresvingbane til lokalplanområdet på Værkmestergade
  • Udførelse af ændret helle ud for lokalplanområdet på Værkmestergade
  • Analyse og indstilling af grøntider i signalanlægget i krydset Spanien/Værkmestergade

Se lokalplanens visualiseringer af højhuset fra forskellige fotostandpunkter ved at trykke på “Læs mere…”

Dokumenter:

Links:
KPC

På byrådsmødet i går blev lokalplanen for den ny Herredsvej som forberedelse af infrastrukturen til Det Nye Universitetshospital 1. behandlet og sendt i offentlig høring.

Dokument:

Lokalplan 888

Cereshaven bevares og udvikles

På samme byrådsmøde blev også lokalplanen for Ceresgrunden 1. behandlet og sendt i offentlig høring. En ny lokalplan for området blev nødvendiggjort i 2008, da bryggerikoncernen Royal Unibrew valgte at lukke Ceres-bryggeriet i Aarhus’ indre by. De betragtelige værdier gemt i bryggeriets centrale placering skal derfor nu kapitaliseres af Royal Unibrew.

De historiske aner for Ceres går tilbage til 1856, men bryggeriet lever dog videre både i kraft af Ceres Top og Royal-ølmærkerne, som nu brygges i Fakse, hvor hovedsædet også ligger. Royal unibrew forventer at tjene mellem 600-900 mio. kroner for salget af bryggerigrunden, som der er indgået optionsaftale med A. Enggaard om.

De vigtigste forhold i lokalplanen er:

– “Jydske Palæ” og en administrationsbygning bevares.

– Bebyggelserne terrasseres fra 3-8 etager.

– 18 etagers højhus i det sydvestlige hjørne.

– Lokalplanen tillader at området benyttes til boliger (Mindst 35%), erhverv, museum, offentlige formål og uddannelse.

Dokument:

– Lokalplan 892

Selskabet Domis K/S har i samarbejde med Aarhus Kommunen udviklet en helhedsplan for et gammelt industrikvarter på samlet 129.000 kvm i Risskov. Området ligger mellem Gustav Holms Vej og Vejlby Ringvej, og det er planen i alt 125.000 kvm skal opføres til erhverv og boliger, her af de 35.000 kvm til erhverv. Intentionerne i helhedsplanen lægger op til, at der skal bygges højt i 3-8 etager og et enkelt højhus på 11 etager men ikke tæt, da grønne arealer indkapsler bygningerne, der på samme tid adskilles af kanaler til fire nord-sydgående områder. En central hovedgade gennemskærer området, hvor de ca. 900 boliger afskærmes for støj af erhvervsbygningerne, der placeres ud mod Vejlby Ringvej med detailhandel over for Veri-Centeret. Byrådet skal nu tage stilling til sagen, og efterfølgende skal en eller flere lokalplaner udarbejdes.

Direktør i Domis Lars-Erik Larsen udtaler:

Det er et ganske enestående samarbejde med Århus Kommune, der har banet vejen for denne helhedsplan for området. Dermed lukkes et mildest talt ikke særlig pænt areal af på en flot måde, der passer godt til kvarteret. Det har også været positivt at mærke interessen fra en række private – lokale boligforeninger og andre – som har været med til at påvirke udviklingen af helhedsplanen

Domis er selskabet bag Åhusene ved Søren Frichs Vej og er medejer af Havneinvest bag Light*house. Helhedsplanen er udarbejdet af GBL Gruppen for by & landskabsplanlægning ApS med base i Kolding.

Dokument:

Helhedsplan

Artikler:

Ny stor bydel i Risskov med fokus på det grønne af Aarhus Kommune

Ny bydel på vej i Risskov af Århus Stiftstidende

Link:

GBL Gruppen for by og landskabsplanlægning

Det tidligere bryggeri med så lang og vigtig en historie for Aarhus er nu et skridt videre i sin byomdannelsesproces. Bryggerigrunden skal sælges i optioner til nordjyske A. Enggaard med kontor i Åbyhøj, hvor første salg af 30.000 kvm byggeret skal forfalde senest ni måneder efter lokalplanens vedtagelse (Hvilket formentlig sker sidst på året).

A. Enggaard er i forvejen meget engageret i projekter i Østjylland og en yderst kompetent entreprenør og udvikler. I samarbejde med Norcap opfører de i øjeblikket hotellet Scandic Aarhus City i Østergade.

Royal Unibrews selskabsmeddelelse angående aftalen:

Royal Unibrew A/S har indgået en betinget samarbejdsaftale med A. Enggaard A/S, Entreprenør- og Byggefirma, vedrørende bryggerigrunden i Århus.

Royal Unibrew A/S har dags dato indgået en betinget samarbejdsaftale med A. Enggaard A/S, Entreprenør- og Byggefirma, vedrørende bryggerigrunden i Århus. Aftalen er betinget af vedtagelse af den endelige lokalplan for området og er baseret på en optionsmodel. Gennemførelsen af og det tidsmæssige forløb for det samlede salg afhænger af, hvorvidt og hvornår optionerne udnyttes, og er dermed behæftet med betydelig usikkerhed.

Den første option omfatter mindst 30.000 m2 byggeret og skal udnyttes senest 9 måneder efter godkendelse af den endelige lokalplan. Under forudsætning af at den første option udnyttes, kan de efterfølgende optioner udnyttes til køb i perioden 2013-2016.
Lokalplansforslaget omfatter et projekt på i alt 140.000 m2 fordelt med 65 % på erhverv, undervisning og kultur samt 35 % på boliger. Lokalplanforslaget er efter Royal Unibrews ønske blevet tilpasset yderligere til mulige brugeres behov, hvorfor endelig lokalplan nu først forventes i august 2011.
Den indregnede værdi af bryggerigrunden vil i Royal Unibrews årsrapport for 2010 ligge på niveau med den indregnede værdi i delårsrapporten for 3. kvartal 2010. Det er Royal Unibrews opfattelse, at den indgåede samarbejdsmodel – givet markedsforholdene – skaber et godt grundlag for realisering af værdien af den samlede bryggerigrund.

Med venlig hilsen
Royal Unibrew A/S

Henrik Brandt
Adm. direktør

Eventuelle spørgsmål bedes rettet til undertegnede på tlf. 56 77 15 13.

I andre A. Enggaard-nyheder. Dansk Supermarked har bestilt entreprenørselskabet til en udvidelse af deres administrationsbygning i Brabrand? (Den ligger da i Årslev) på 1.240 kvm. Udvidelsen opføres i 4 etager i forlængelse af den nuværende bygning med byggestart i uge 14 og aflevering i uge 35. Kan det virkelig passe, Dansk Supermarked har behov for at udvide deres administrationsbygning indviet i 2010 allerede?

Artikler:
Royal Unibrew indgår aftale om Ceres-grunden af JP Aarhus
Aalborg-entreprenør klar på Ceres-grund af Århus Stiftstidende
Tilbygning for Dansk Supermarked af A. Enggaard

Links:
A. Enggaard
Royal Unibrew

Multimediehuset med den ændrede tagskive. Kilde: urbanmediaspace.dkDe sidste forberedelser til Schmidt hammer lassens og Kristine Jensens Urban Mediaspace Aarhus – refereret som Multimediehuset – er nu ved at blive gennemført. En vigtig en af disse var tildelingen af midler fra kommunekassen på byrådsmødet onsdag d. 9/2. Der blev truffet beslutning om at overføre i alt 769 mio. kroner til projektets videre realisering. Næste bevilling til projektet vil ske i første kvartal 2012.

Samme aften blev Byrådet også introduceret for en viderebearbejdet udgave af Multimediehuset. Den vigtigste ændring er fjernelsen af den transparente overflade på tagskivens vinduessektion. Det betyder nu, at en smal og sirligt lige glasflade gennemskærer og opdeler tagskiven i to dele. Min umiddelbare respons er ambivalent. Ligner tagskiven ikke mest af alt enten en kommandocentral eller ufo at dømme ud fra ovenstående visualisering? Det ville måske fungere bedre, hvis glasfladen var vertikalt bredere, eller ikke så sirligt lige? Glasåbningen er i hvert fald i sig selv god. Jeg har tillid til shl, så der er ikke andet at gøre end at afvente det færdige resultat.

Sammenligningsgrundlag:

Gammel tagskive. Kilde: urbanmediaspace.dk
Ny tagskive. Kilde: shl.dk

Hele projektet under arbejdsnavnet Urban Mediaspace Aarhus med frilægning af den sidste del af åen, havnepladser og Multimediehuset er budgetteret til 1,85 mia. kroner. Heraf “donerer” Realdania 690 mio. kroner efter moms. For “donationen” får Realdania rettighederne til indtægterne fra det automatiske parkeringsanlæg. Realdania bidrager med et meget stort beløb, og de siger selv, de ikke forventer at få deres investering hjem, så vi skal sådan set ikke være andet end glade, da det ellers ikke ville have været muligt at bygge en sådan bygning, men en donation er det ikke. Den rette term må være investering, omend en bevidst dårlig investering.

De første midler er nu bevilget til igangsættelsen af byggeriet, så nu venter vi kun på de færdige arbejdstegninger og byggestart i august. I mellemtiden arbejdes der også videre med det endelige navn for Urban Mediaspace Aarhus. Det gængse ord er “Multimediehuset”, men rådmand for kultur Marc Perera Christensen (K) ønsker, at huset skal hedde tilsvarende den primære funktion nemlig “Hovedbiblioteket”, og byrådsmedlem Jette Skive (DF) ønsker, det skal hedde “Perlen”, fordi Det kgl. Bibliotek i København hedder “Den Sorte Diamant”. Marc har nok ret.

Forresten. Tak schmidt hammer lassen for denne skønne bygning, I har tegnet! Med eller uden ændring af tagskiven.

Dokumenter:

Byrådsbeskrivelse/Multimediehuset/december

Urban Mediaspace Aarhus – status og anlægsbevilling 2011

Links:

Urban Mediaspace Aarhus

Realdania

Schmidt hammer lassen architects

Boligforeningen Ringgården har fundet en vinder af deres afholdte konkurrence om et nyt ungdomsbolighøjhus på Aarhus Docklands. Arkitema kunne for nogle dage siden meddele, at de var gået videre til anden runde i konkurrencen, og det er nu dem, der med ovenstående projekt er løbet af med sejren. Højhuset får som bekendt 12 etager, men der ud over ved vi følgende detaljer: Kaldes “Zero House”, får 99 boliger og 5.205 kvm, koster 112 mio. kr. at opføre og bliver energiklasse 2025 med bl.a. solpaneler på taget, solceller på den ene side af bygningen og LED-belysning. Byggestart vides der umiddelbart ikke noget om. Arkitema skriver, at de har ladet sig inspirere af havnens siloer og skibe til højhusets arkitektur. Nu mangler vi kun at høre nyt om de to lavere bygninger, som Sjælsø og Ringgården også vil opføre med ungdomsboliger.

Det vindende team bestod af: Arkitema, entreprenøren Myhlenberg og ingeniørfirmaerne Niras og Esbensen. Ringgården har indskannet dagens forside og artikel i JP Aarhus, som jeg linker til herunder.

Artikler:

Arkitema vinder ungdomsboliger på Aarhus Havn af Arkitema

Fremtidens studenterhybel af JP Aarhus

99 ungdomsboliger på Århus Havn af Myhlenberg