Nu er der nyt vedrørende det sundhedsvidenskabelige fakultets byggeplaner i Universitetsparken. Universitets- og Bygningsstyrelsen har udbudt byggeriet af 10.400 nye kvadratmeter og ombygningen af 14.500 eksisterende kvadratmeter herunder vigtigst Bartholinbygningen ud mod Nørrebrogade. De skriver:

Overordnet består projektet af nybygning og renovering af forskningsfaciliteter til Faculty of Health Sciences,Institut for Biomedicin, Aarhus Universitet samt en helhedsplan for Institut for Biomedicin i Universitetsparken i Aarhus. Projektet omfatter forslag til:
Nybyggeri af ca. 8.300 m² laboratoriebygning, ca. 1.900 m² kælderareal og op til 2.100 m² underjordiskeanlæg, bl.a. stald og forbindelsesgange,
Renovering af ca. 3.500 m² laboratoriefaciliteter i bygning 1233 og 1234,
Renovering af ca. 11.000 m ² laboratoriefaciliteter og stalde i Bartholinbygningen og
Helhedplan for den kommende Aarhus Universitet Institut for Biomedicin med henblik på at skabelandskabelig sammenhæng og god logistik mellem instituttets nuværende og kommende bygninger iUniversitetsparken med Victor Albeck Bygningen som et socialt og repræsentativt element. Forskningsarealerne skal understøtte udviklingen af fremtidens forskningsmiljø og synergi på tværs af forskningsenhederne.

Link:

Universitets- og Bygningsstyrelsen

Tidligere indlæg:

Aarhus Universitet fremlægger ny struktur

Nyhedskilde: Building Supply

JP Aarhus skriver i dag, at Aarhus Universitets højhusbyggeri på Lille Barnow-grunden først står færdig i 2018 i modsætning til tidligere 2016. Det er en skam, men det forstås, når begrundelsen fra prorektor Søren E. Frandsen lyder:

“Vi ønsker, at der gøres meget ud af det arkitektoniske, og når man hæver overliggeren på det område, koster det på tiden.”

Næste skridt er en international arkitektkonkurrence, men først i 2013 erklæres en vinder, hvorefter lokalplanarbejdet går i gang, og selve byggestart forventes i 2015. Aarhus Universitet har lanceret et website for AU Arts and Business Building, hvor de opsummerer formålet med højhuset meget fangende:

Aarhus Universitet planlægger et storslået byggeri. Med en visionær arkitektur bliver bygningen et nyt vartegn for Aarhus Universitet og for Aarhus som vidensby. Den ny bygning opføres for at understøtte et universitet, som er i stærk udvikling, og som vil være en del af den globale universitetselite.

Jeg kan klart anbefale at besøge websitet, som jeg linker til herunder, samt åbne prospektet for byggeriet under “Dokumenter”. AU means serious business.

Artikel:

Ikonhøjhus først klar i 2018 af JP Aarhus

Link:

AU Arts and Business Building

Det er ikke nogen nyhed, at den midtjyske professionshøjskole VIA University College ønsker at bygge sit nye campus for uddannelserne til lærer, pædagog, social rådgiver og inden for offentlig administration på Ceres-grunden, men hvad nyt er, at professionshøjskolen nu har indgået aftale med udvikleren og entreprenøren A. Enggaard om byggeriet. A. Enggaard indgik selv tidligere i år en betinget salgsaftale med Royal Unibrew om køb af Ceres-grunden i optioner.

Arkitema har tegnet den nye campus i centrum af Aarhus, der spreder sig over i alt 6 bygninger, som sluttes sammen ved hjælp af gangbroer i flere etager. Den indgåede aftaler betyder, at et meget stort område på Ceres-grunden allerede er forhandlet på plads, hvorfor udviklingen af Ceres-grunden sagtens kan gå stærkt, når først lokalplanen godkendes hen over sensommeren/efteråret.

Hvornår byggeriet går i gang, og hvad det kommer til at koste er ikke offentliggjort, men Campus Aarhus C, som det er døbt, kommer fra januar 2015 til at få 5.500 studerende. Formand for VIAs bestyrelse, Johannes Flensted-Jensen, udtaler:

”I forhold til de første tidsplaner for projektet, hvor vi skulle flytte ind allerede i 2014, var forløbet meget presset. Med den fastlagte dato for overtagelse har vi fået et halvt år mere til den første meget vigtige del af forløbet, hvor en lang række arbejdsgrupper i VIA drøfter, hvordan campus skal designes på den helt rigtige måde for at tilgodese vores studerende bedst muligt. Vi brugte samme proces i planlægningen af vores campusbyggeri på Hedeagervej i Aarhus N, som vi åbner efter sommerferien.”

En anden vigtig detalje er, at flytningen af læreruddannelsen fra betyder at Aarhus Universitet kan overtage ejendommen og bygge nyt i forlængelse af det kommende højhus på Lille Barnow-grunden.

Links:

Aftale på plads for VIAs campus på Ceresgrunden af VIA University College

A. Enggaard

Arkitema

Tidligere indlæg:

VIA med planer om et Campus Århus C, 1. november 2010

Som jeg tidligere har berettet, arbejder det sundhedsvidenskabelige fakultet (Health) ved Aarhus Universitet med at etablere et forsknings- og uddannelsescenter i Det Nye Universitetshospital. Stedet får den engelske titel Center for Research and Education, der forkortes CORE, hvor førstnævnte beskriver hvad centret er, beskriver forkortelsen hvor centret er. Det er nemlig meningen CORE skal placeres i Forum dvs. tårnet i DNU-projektet, og bliver dermed “kernen” i hospitalets struktur.

I øjeblikket arbejdes der med at finde den fornødne finansiering på ca. 500 mio. kroner, hvilket Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S forventes at bidrage med. Dekan for Health Allan Flyvbjerg udtaler:

“Udviklingen af nye teknologier og samarbejdet med industrien er som regel adskilt i to forskellige klumper, men her vil vi gerne have et samarbejde midt i hjertet af sygehuset.”

“Det bliver en nyskabelse i Europa, at man har udvikling af løsninger, der kommer det omgivende samfund, patienter, sygehuset og universitetet til gode, så tæt integreret, at man ikke ved, hvad der er højre og venstre hånd.”

Selvom der på dette stadie ikke er meget nyt at berette, så er det betryggende at få bekræftet, at der stadig arbejdes aktivt videre med højhusdelen i DNU-projektet. Man kunne frygte det modsatte som følge af projektets økonomiske nedskæringer.

Artikel:

Banebrydende Skejby-center på vej af JP Aarhus

Foto: Poul Ib Henriksen

Så oprandt dagen hvor Aarhus Universitets nye struktur og organisering blev fremlagt. Rektors præsentation kunne følges via livetransmission på universitetets website fra kl. 14.30.

Herunder følger uddrag af dokumentet “Bilag for hovedområder”, hvor bl.a. de konkrete geografiske og bygningsmæssige forhold berøres. Fusionsprocessen gør, at campus i Aarhus bliver markant forstærket på trods af, AU fremover skal drive universitetsvirksomhed i København på Campus Emdrup. De følgende citater tager udgangspunkt i Campus Aarhus, og forholder sig ikke til omrokeringer fra en lokation til en anden lokation, hvor begge steder er uden for Aarhus. Deslige tager de også udgangspunkt i kun nye udviklinger siden mit sidste indlæg om AU.

De fire nye hovedområder planlægges fysisk i kort og mellemlang sigte på følgende måder i Aarhus:

Science and Technology

De væsentligste aktiviteter fra Silkeborg, Kalø, Flakkebjerg, Årslev og nogle aktiviteter fra Foulum flyttes til Campus Aarhus, hvor der foretages nybyggeri i betydeligt omfang. Dette gælder i mindre omfang i Universitetsparken, og i betydeligt omfang på Katrinebjerg i umiddelbar nærhed af de centrale dele af Campus.
Overflytningen fra Silkeborg, Kalø og Flakkebjerg forventes at ske om fire-fem år, mens overflytningen fra Årslev forventes at ske efter tre-fire år.

Arts

Der forventes på kort og mellemlangt sigt flyttet aktiviteter fra Emdrup til Aarhus i et endnu ikke fastlagt omfang.

Health

Imidlertid forestår på kort sigt renovering (8.000 m2.) og nybyggeri i Universitetsparken på 8-10.000 m2 til brug for Institut for Biomedicin. Nybyggeriet, der også indeholder nybyggede og udvidede små-dyrsfaciliteter, placeres i området omkring Vennelyst Boulevard på det areal, der i dag rummer bygning 1090/Officersbygningen. Byggeriet finansieres delvist af UniLab-puljen, og de nye arealer skønnes at være til rådighed for de biomedicinske aktiviteter ved fakultetet om fire til seks år.
Det øgede optag af studerende på en række uddannelser (f.eks. mol-med, lægelig kandidatuddannelse, og en række uddannelser indenfor folkesundhed) og stigning i optaget af ph.d.-studerende vil  også over de kommende år udgøre en universitær kerneaktivitet, der vil skabe behov for arealmæssig udvidelse. For at honorere dette behov ønskes bygningskomplekserne 1160/Fysiologi og 1180/Biofysik opretholdt.

og

I 2010 tilflød en bevilling fra Finansministeriet til Region Midtjylland på 6,35 mia. kr. til realisering af det nye Aarhus Universitetshospital i Skejby. Strukturen for det nye Aarhus Universitetshospital er, at de kliniske universitetsafdelinger fra det nuværende Aarhus Universitetshospital samles i fem centre, der hver består af et varierende antal enheder/afdelinger. I centrene vil der, ud over arealer til de kliniske funktioner på hospitalet, være afsat 19.000 m² til universitetsaktiviteter (forskning og undervisning). Der er endvidere ambitiøse planer om at bygge et 28.000 m² stort CORE-center (Center Of Research and Education) til universitetsrelaterede aktiviteter i hjertet af det nye Aarhus Universitetshospital. Corecenterets aktiviteter planlægges udført i tæt samarbejde med de øvrige universitetsrelaterede aktiviteter ved hospitalet, de kliniske funktioner og et udbygget samarbejde med erhvervslivet og industrien. CORE-centeret er endnu kun delvist finansieret, og fundraising til udbygning af centeret i sin fulde skala er lige nu i gang. Der er endvidere planlagt og finansieret en ‘fase 1 trial unit’ til lægemiddelafprøvning i umiddelbar nærhed af det kommende Akutcenter. Der stiles imod en færdiggørelse af hele byggeriet i 2020. Der pågår endvidere en renovering og udbygning af stordyrsforsøgs-faciliteterne ved Påskehøjgård med et endeligt totalareal på 1.450 m². Dette arbejde forventes færdiggjort medio 2012.

Business and Social Sciences

Dvs. Business and Social Sciences overtager bygningerne 1328 og 1410-15, som i dag benyttes til forsknings- og undervisningsaktiviteter ved Arts. Department of Business Communication flytter til Nobelparken, og Business and Social Sciences afgiver de resterende lejemål i Nobelparken og i SAHVA-bygningen til Arts. Business and Social Sciences fraflytter endvidere lejemålene i Frichshuset, Haslegården, Finlandsgade og Trøjborg.

og

Business and Social Sciences forventer i sommeren 2012 at ibrugtage den nye S-bygning på Fuglesangs Allé, hvori der blandt andet vil blive indrettet studenterfaciliteter. I den forbindelse forventer hovedområdet at kunne fraflytte lokalerne på Trøjborg, herunder de lokaler som i dag er indrettet til studenterarbejdspladser.

Et vigtigt forhold ved AU er, at universitetet historisk har været samlokaliseret i én campus. AAU, SDU og KU opererer alle med flere campusser, hvor i mod AU havde op til fusionerne i 2007 kun campus i Universitetsparken. Denne arkitektoniske og strukturelle idé forbryder man sig mod med oprettelsen af et to-campus universitet, og det er ikke mindst en fortælling med markedsføringsværdi, man mister. Det at man havde et fysisk samlet universitet i modsætning til et fragmenteret og dermed skaber et universitetslandskab (så at sige). Campus Aarhus vokser kraftigt i de kommende år, men Aarhus universitet mister med fastholdelsen af Campus Emdrup samtidig også en fortælling.

Dokument:

Bilag til hovedområderne

I dag tages der første spadestik på Henning Larsen Architects nye udstillingsbygning for Moesgård Museum. Museet har samtidig holdt gratis åbent i dag – og holder det stadig til kl. 16.00 – men det er en anelse underligt, de først har valgt at reklamere i de lokale aviser på selve dagen. Hvor mange kan nå at planlægge efter det?

Link:

Moesgård Museum

Ingeniør- og rådgivningskoncernen Bascon oplyser på deres website, at de er blevet valgt til bygherrerådgiver for Aarhus Universitets kommende højhus på Lille Barnow-grunden. De skriver en del nyt om planerne for det nye højhus, så jeg kan befale at følge linket herunder.

Vigtige fakta:
– Ny højde: 80 m.
– De arbejder i øjeblikket med at forberede prækvalifikation, lokalplan og kommuneplantillæg.
– 60.000 kvm over jorden og 28.000 kvm under jorden.
– Bæredygtigt højhus. Næppe en overraskelse.
– Færdig 2017
– Bro der forener de fire AU-grunde ved Ringgadekrydset. Det integreres med letbaneperronen:

Link:

Bascon

Bestyrelsen for Moesgård Museum har besluttet, at byggeriet af den nye museumsbygning tegnet af Henning Larsen Architects bliver igangsat “umiddelbart efter jul”, hvilket jeg tolker som januar. Henning Larsen vandt konkurrencen i 2005, så det er glædeligt, at der endelig sker et skred i realiseringen. Det nye museum får 15.000 kvm og forventes færdig i foråret 2014.

Bygningen kommer til at skråne op ad marken nord for den nuværende museumsbygning, og vil tilpasse sig de naturlige omgivelser ved bl.a. at have grønt tag. En bygning der tager hensyn til naturen ved Moesgård, som mange også kommer for at besøge. Jeg glæder mig i hvert fald meget til at besøge den smukke, nye museumsbygning.

Følgende har ydet økonomisk støtte til byggeriet, som løber op i 345 millioner kroner: VELUX FONDEN, VILLUM FONDEN, OAK Foundation Denmark, Augustinus Fonden m.fl., Aarhus Universitet, Århus Kommune og Kulturministeriet.

Dokument:

Moesgård – fremtidens museum

Artikel:

Byggeriet af det nye Moesgård Museum kan begynde af Moesgård Museum

Bestyrelsen for Aarhus Universitet besluttede i går at fortsætte arbejdet med et højhus – der nu har fået navnet AU Arts & business Building – og samlingen af Naturhistorisk Museum og Steno Museet i et fælles byggeri på Ceres-grunden.

AU Arts & Business Building skal rumme aktiviteter for hele universitetet og være samlingssted. Der ud over vil Handelshøjskolen og Kulturvidenskab have undervisnings- og forskningsaktiviteter. Højhuset får 20 etager, og beløbet forventes at ligge mellem 1-2 milliarder kroner. Som jeg kunne berette for en uge siden er de arkæologiske undersøgelser på grunden allerede afsluttet. Der udskrives en arkitektkonkurrence i maj 2011. Højhuset synes derfor nu sikret. Det vil ske.

Science City er en fælles betegnelse for et museums- og kulturbyggeri på Ceres-grunden, der skal udflytte Naturhistorisk Museum og Steno Museet fra Universitetsparken. Ydermere indgår Væksthusene i Botanisk Have også i projektet, men de flyttes naturligvis ikke, og de er endog i øjeblikket i gang med at blive udvidet. Projektet forventes at koste mellem 300-400 millioner kroner, og finansieringen er endnu ikke på plads, hvad lokalplanen for Ceres-grunden heller ikke er.

Artikler:

Universitet bygger milliard-højhus af JP Århus

Nyt Science City skal være i Århus af JP Århus

Jeg har fået tilsendt denne pressemeddelelse af gipspladeleverandøren Fermacell, som leverer gipsplader til Aarhus Universitets nye bygning IT-Hjørnet, der er under opførelse i Katrinebjerg. Det eneste umiddelbart relevante for mig er, at det viser sig at Arkitektfirma Jørn Schütze har tegnet IT-hjørnet (Og faktisk resten af IT-parken), og ikke C. F. Møller som jeg før fejlagtigt har skrevet. Pinligt.

Arkitektonisk perle til IT-studerende i Århus stiller særlige krav til akustik og lyd
En biblioteksø oven på et fritstående auditorium omkranset af læsebalkoner, cafe og medieceller. Det bliver kernen i IT Hjørnet – det nye samlingssted for de IT-studerende fra Aarhus Universitet og Ingeniørhøjskolen i Århus, der samtidig får en afdeling overfor. Bygherren på begge byggerier er Forskningsfondens Ejendomsselskab, der følger en strategi om at samle forskning, uddannelse og innovation inden for IT og medievidenskab i og omkring IT Parken på Katrinebjergvej. Visionen er at skabe synergi og skabe et dansk svar på Silicon Valley. Arkitekt Jørn Schütze har tegnet de udfordrende streger, der skal til, for at få dagslys og frisk luft ind i selve IT Hjørnet, der fylder fem etager og 8.600 kvadratmeter.

Ovenlys i tre etager
– Jeg ville gerne have en smuk lysfordeling i bygningen og samtidig disponere læsepladserne, så man kan se gennem bygningen på kryds og tværs. Det skal give de studerende en følelse af, at de er en del af en helhed. Rummene vil fremstå uhøjtidelige og til tider også lidt festlige, fortæller Jørn Schütze.

Et prismeformet ovenlys midt i udegården, der ligger som et låg over biblioteket, fordeler lys til tre etager. Denne ambition om at skabe et åbent rum omkring auditoriet, hvor der både skal være et aktivt cafeliv og et tyst læsemiljø, stiller store krav til akustiske og lydisolerende løsninger.

Lydtætte vægge med Fermacell
Mediecellerne i underetagen, hvor nye spil og multimedieløsninger skal udvikles, er bygget op af to parallelle vægge, der samlet isolerer mindst 60 dB. Ydermere kommer der en sluse med to lyddøre ind til hvert rum. Alle andre vægge skal holde mindst 48 dB, og det er opfyldt ved at kombinere et lag Gyproc kartongips inderst med et lag Fermacell fibergips yderst. En ret utraditionel løsning.

– Ofte bruger man to lag almindelig gips, men jeg har koblet Fermacell på yderst, fordi pladerne er slagfaste og har nogle bedre lydegenskaber, så støjen ikke får så let adgang mellem rummene. Det er desuden et homogent materiale, der står helt skarpt på de udvendige hjørner, siger Jørn Schütze.

Fibergips på mål
En fordel ved Fermacell er også, at pladerne bliver leveret på specialmål fra fabrikken i Tyskland. Nogle steder er pladerne små og lette med spartelkant på alle fire sider. Andre steder, hvor der er plads til elektrisk løftegrej, er pladerne i fuld højde fra gulv til loft. Det har begejstret entreprisechef Peter Larsen fra HUSTØMRERNE A/S, der har apteringsentreprisen.

– Specialformaterne er virkelig en fordel, der hjælper på humøret og på arbejdsmiljøet. Vi sparerbåde tid og passer på vores medarbejdere, også fordi vi samtidig har investeret 250.000 kroner i ErgoMovere, ErgoMountere og cyklonstøvsugere, siger Peter Larsen.

Akustisk regulering
Akustikken løses med lamellofter fra Dampa i de tre nederste etager og kassetter i de øverste. Alle med akustikregulering. På væggene i underetagen kommer der desuden stålpaneler med akustisk regulering i et grafisk mønster, der skal henlede tankerne på stregkoder. Et tema, der går igen i flere synlige overflader. Auditoriet bliver indvendigt og udvendigt beklædt med spanter af birketræsfiner uden på en kraftig lyddug. Gangarealerne bliver belagt med linoleum på korkment for at dæmpe lyden af skridt. Som en kontrast til de bløde akustikløsninger inde, bliver facaden og lofterne i porte og den frithængende etage over udegården beklædt med glas, der skal reflektere og sprede det kunstige lys for fødderne af de studerende. De rykker ind i IT-Hjørnet efter sommerferien 2011.

Links:

Fermacell
Arkitektfirma Jørn Schütze
Forskningsfondens Ejendomsselskab