Lokalplanforslaget for Bestseller-byggeriet er nu blevet offentliggjort, som led i lokalplanprocessen. Hvis der ikke kommer indsigelser af betydning kan lokalplanen vedtages d. 15. december af byrådet. Højden er i lokalplanen blevet justeret i forhold til forhøringsfolderen, da den maksimale højde før var 46,5 m, og nu er den 48 m. Etagetallet er dog ikke fraveget fra 12. Det samlede kvadratmetertal for grunden er på 22.000 kvm, og der gives tilladelse til at opføre 450 p-pladser under jorden. Lokalplanens formål beskrives således:

Lokalplanen er udarbejdet efter anmodning fra den kommende ejer af området, der ønsker at opføre et kontorhus op til en højde af 48 m over terræn. Højhusbebyggelsen vil i kraft af volumen, højde og arkitektonisk udformning etablere sig markant i områdets skala og bymæssige helheder. Samtidig vil den nye bebyggelse blive identitetsskabende for området og virke som et pejlemærke for De Bynære Havnearealer.

Enhedslisten har skrevet en mindretalsudtalelse i tilknytning til lokalplanforslaget, hvor de giver kritik af en evt. vedtagelse af lokalplanen, og at de i givet fald ikke vil stemme for:

Enhedslisten har tiltrådt både Kvalitetshåndbog for de bynære havnearealer og Kommuneplan 2009, der efter en demokratisk proces inddrog borgerne i beslutningen om den fremtidige ud-vikling på Århus havn. Nærværende lokalplan for kontorbyggeri afviger fra Kvalitetshåndbogen og Kommenplanen ved at foreslå, at byggehøjden stiger fra 12 meter til henholdsvis 29 og 48 meter og ved at foreslå, at højhusbyggeriet placeres tæt på den oprindelige bymur frem for tæt på vandlinien. Kontorbyggeriet vil dermed dels lukke af for udsynet til vand på en af byens indfaldsveje, Randersvej, og dels give indbliks- og skyggegener for dele af det oprindelige byggeri langs havnen. Samtidig vil et byggeri af denne højde være med til at hindre, at den oprindelige by og de bynære havnearealer kommer til at virke som et hele. Enhedslisten er principielt ikke imod at fravige Kommuneplanen, når gode argumenter taler herfor, men i dette tilfælde mangler de gode argumenter. Enhedslisten de rød-grønne kan der-for ikke tiltræde forslaget til lokalplan.

Link:

– Lokalplan 891

Giv kommentar