Aarhus Universitet har efter vedtagelsen af den nye struktur revideret visionsplanen for universitetets fysiske rammer fra 2008-2028 til nu at gælde fra 2010-2028. Visionsplanen lægger op til en voldsom ekspansion, således forventer AU at udvide med mindst ca. 200.000 kvm og højst ca. 500.000 kvm ind til 2028. Nedenstående uddrag beskriver AU’s konkrete ekspansionsønsker inden for den nærmeste fremtid, hvilket umiddelbart må siges, at være mest relevant at beskæftige sig med:

1.2 Handlingsplan 2010 – 2016

På kort sigt – frem mod 2016 – kan Aarhus Universitet forvente et kraftigt pres på de eksisterende lokaler og efterspørgsel efter nye lokaler for at imødekomme de forventede aktivitetsudvidelser i Århus. Der er allerede igangsat aktiviteter for at løse udfordringen, og der kan på baggrund af analyserne i denne visionsplan peges på forskellige handlemuligheder.

Universitetet har i perioden fået stillet betydelige statslige midler til rådighed til renovering og nybygning af universitetslaboratorier, og der er i samarbejde med Universitets- og Bygningsstyrelsen igangsat et planlægningsarbejde om udførelsen af renoveringen og nybyggeriet, primært i Universitetsparken. Der er endvidere igangsat planlægningsarbejde for byggeri på Lille Barnow grunden. Universitetets største udvidelser forventes således på kort sigt at finde sted i Universitetsparken, på Lille Barnow grunden og på Katrinebjerg, hvor universitetet generelt vil være opmærksom på mulighederne for nybyggeri og udnyttelse af lejemål. Et igangværende byggeri forventes klar til ibrugtagning i 2011.

Der er igangsat nybyggeri på Fuglsangs Allé, på Langelandsgade Vest og i Botanisk Have, som alle forventes klar til ibrugtagning i 2012.

Rektoratet vil løbende være opmærksom på, om anvendelsen af de eksisterende lokaler kan intensiveres yderligere.

Århus Sygehus forventes at fraflytte arealerne på Nørrebrogade successivt fra 2014 til 2019. I Århus Kommunes kommuneplan fremhæves, at arealerne er oplagte udvidelsesmuligheder for Aarhus Universitet. Universitetet forventer derfor at igangsætte udarbejdelse af masterplan for udnyttelse af arealerne med henblik på godkendelse af ny lokalplan i 2014 således, at frilægning og ombygning m.v. kan igangsættes, når hospitalet flytter ud. Disse arealer vil kunne indgå som en naturlig del af et Campus Aarhus.

Læs hele visionsplanen her.

Giv kommentar